Linux server下踢出不乖的用户

在linux系统里登录用户通常有2种情况,一种是直接终端登录的,一种是通过远程登录的。下面介绍这两种用的踢出方法。

首先你是管理员,或者有管理员权限

1.终端用户踢出方法比较方便:

root@ubuntu:~# who
root     tty1         Nov 27 15:54
malu     pts/0        Nov 27 15:53 (192.168.1.3)
root     pts/1        Nov 27 15:56 (192.168.1.3)
root@ubuntu:~# skill -t tty1
root@ubuntu:~# who
malu     pts/0        Nov 27 15:53 (192.168.1.3)
root     pts/1        Nov 27 15:56 (192.168.1.3)

看马上就踢掉了。

2.远程踢出,需要知道远程用户的PID值:

root@ubuntu:~# who
malu     pts/0        Nov 27 15:53 (192.168.1.3)
root     pts/1        Nov 27 15:56 (192.168.1.3)
root@ubuntu:~# ps a
 PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 684 tty4     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
 688 tty5     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
 696 tty3     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
 701 tty6     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
 1209 pts/0    Ss+    0:00 -bash
 1321 tty2     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
 1338 pts/1    Ss     0:00 -bash
 1361 tty1     Ss+    0:00 /sbin/getty -8 38400 tty1
 1390 pts/1    R+     0:00 ps a
root@ubuntu:~# kill -9 1209

然后再杀死那个进程PID就OK啦。

此条目是由 malu8 发表在 未分类 分类目录的。将固定链接加入收藏夹。

评论已关闭。